Забавни задачки от царството на съобразителността

Продажба на ябълки

    Селянка донесла на пазара кошница с ябълки. На първия купувач продала половината ябълки и още половинка ябълка, на втория половината от останалите и още половинка ябълка, и т.н. Когато дошъл шестият купувач и купил от нея половината от останалите ябълки и половинка ябълка, се оказало, че селянката продала всичките си ябълки. Колко ябълки е донесла тя на пазара?

Отговор

Селяните и картофите

    Трима селяни влезли в един хан да си починат и да обядват. Поръчали на съдържателката да им свари картофи, а те заспали. Стопанката сварила картофите, но не събудила пътниците, а оставила паницата с яденето на масата и излязла. Събудил се един селянин, видял картофите и за да не буди другарите си, преброил ги, изял своя дял и отново заспал. Скоро се събудил друг. Той нямал представа, че другарят му е изял своя дял. Затова преброил останалите картофи, изял една трета част и пак заспал. Накрая се събудил и третият. Мислейки си, че се е събудил първи, той преброил останалите картофи от паницата и изял една трета част. В този момент се събудили и останалите и видели, че в паницата са останали 8 картофа. Едва тогава разбрали каква е работата. Пресметнете колко кортофа е оставила стопанката в паницата, по колко са изяли всички и още по колко трябва да изяде всеки, така че всички да получат по равен брой картофи.

Отговор

За гъби

    Един дядо тръгнал с четирите си внучета в гората за гъби. Пръснали се те из гората в различни посоки и започнали да търсят гъби. След половин час дядото седнал под едно дърво да си почине и преброил гъбите си. Оказало се, че са 45. В този момент дотичали и внуците му, но всичките с празни ръце, нищо не успели да намерят.
    - Деденце! - помолило едното внуче, - дай ми от твоите гъби да не ми е празна кошничката. Може би с помощта на твоята щастлива ръка ще набера много гъби.
    - Дай и на мен, деденце!
    - И на мен!
    Дядото дал на всеки по няколко гъби и по такъв начин им раздал всичките си гъби. Всички се пръснали отново из гората и ето какво се случило: Едното момче намерило още 2 гъби, другото загубило 2, третото намерило още толкова гъби, колкото получило от дядо си, а четвъртото загубило половината от подарените гъби. Когато децата се върнали в къщи и преброили гъбите си, се оказало, че имат еднакъв брой гъби.
    По колко гъби е получило всяко дете от дядо си и по колко е имало всяко, когато се върнало в къщи?

Отговор

Кой за коЯ е женен

    Трима прители - Иван, Петър и Алексей отишли на пазар с жените си: МариЯ, Екатерина и Ана. Не ни е известно кой за коЯ е женен. Това трЯбва да разберете възоснова на следните сведениЯ: всеки от тези шест души заплатил за всеки купен от него предмет толкова лева, колкото предмета е купил. Всеки мъж изхарчил 48 лева повече от жена си. Освен това е известно, че Иван купил 9 предмета повече от Екатерина, а Петър - 7 предмета повече от МариЯ.

Отговор

ИТ ХУМОР

Задачите са подбрани от сборника "В царство смекалки" - ЕмельЯн Игнатиев
Hosted by uCoz